T1269-Pag namatay po ba ang isang taong makasalanan tapos ipinagdasal siya ng mga mahal niya sa buhay may pagkakataon po ba na maliligtas siya?
T302-Sa dami ng relihiyon na lumitaw sa mundo, ano tamang dapat pasukan ko?Kang removes McGarrett's face mask.T1088-Tungkol sa Marcos 16:17-18, kung totoong dagdag iyan bakit hindi na lang alisin para hindi na mapaniwalaan ng mga mambabasa?Willoughly is now dead, but Ishikawa is still around.T985-Kalooban ba ng Dios na magkaiba ang iglesia ng mag-asawa?T1052-Ano kaibahan ng Old at New Testament?T1203-Saan pong libro makikita o mababasa ang mga words na ito eros, philia, agape?T960-Saan matatagpuan ang Dios?Julia was grabbed after a confrontation between Rodes and Kent's men on Lanai which resulted in several deaths including Kalino as well as Rodes' fatal wound.When Five-Zero goes to Wahale's apartment, they find the place has been tossed.T811-Ang isang taong makasalanan na hindi tumanggap sa Dios, kung madisgrasya siyat sa huling hininga niyay humingi siya ng tawad, at that time ba ay roulette games online vincere maliligtas siya?T521-Ilan po bang mga kapahingahang Sabbath mayroon sa lumang tipan?T124-Ano ang kahulugan ng speaking in tongues?T1074-Sa Awit 23:1, ibig sabihin bay hindi na kailangan ang mga pastor o ministro man?T799-Iyon bang masamang espiritung sumasanib sa tao, may mga molde ba iyon, parang moldeng tao?
Eventually, some HPD cops show up and they take Katie's father to another floor to "cool out." But we never see or hear from Katie's father (or Katie herself, who is never seen at all, despite a credit at the end of the show) again!
It's not Annie's fault she entered life with her wires crossed." The restrained manner in which McGarrett deals with these two is incredible!
Bakit po kaya ganun?Alam natin na ang espiritu, masama man o mabuti ay hindi na mamamatay.Some guy starts hassling them, and when they leave, he follows them.At Halawa, Tani tells Maleko that "this very gun the.38 was used in a homicide this morning." First, it is amazing that so much police work could have been done in so few hours, and secondly, it has not been completely established that Bonnie's father.Ang tao ba bago pa man maging tao o mabuo sa sinapupunan ng babae, mayroon na rin ba siyang pinanggalingan muna?T808-Bakit nagkakaroon ng mahirap at mayaman?